USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Informacje LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Odsłuchaj

Szanowni Państwo!

W dniu 5 listopada 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poniżej znajduje się informacja o podejmowanych tematach.


W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Poniższa ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który to plan zostanie wdrożony na obszarze LGD w perspektywie 2014 – 2020 na terenie Miasta Dęblin, Miasta i Gminy Ryki, Gminy Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór

W załączeniu ankieta.


W dniu 12 października 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przeprowadziła spotkania fokusowe dotyczące rynku pracy. Do dyskusji  zostali zaproszeni przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, Wójtowie i Burmistrzowie. Drugie spotkanie dotyczyło aktywizacji społeczności lokalnej. W dyskusji tej udział wzięły organizacje pozarządowe, które najaktywniej działają na rzecz środowiska lokalnego. 

Podczas dyskusji w grupach fokusowych szczegółowo omówiono zagadnienia związane z możliwościami zatrudnienia osób w istniejących i nowych firmach, zakładania działalności gospodarczej, prowadzenia wspólnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji rozwoju rynków zbytu i promocji. Między innymi poruszono zagadnienia takie jak: brak kadry, specjalistów, techników. Mimo zapotrzebowania przedsiębiorców nie można znaleźć osób do pracy.

Prowadzono dyskusję na temat aktywizacji organizacji pozarządowych możliwych obszarów wsparcia zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gmin oraz miast Ryki, Dęblin, udziału samorządu terytorialnego i jednostek im podległych w rozwoju obszaru, na którym działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Szereg wniosków i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego i publicznego zostanie uwzględnione w tworzonym dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju, który opracowuje Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Lokalna Grupa Działania nadal przyjmuje propozycje projektów, które mieszkańcy 6 gmin chcieliby realizować w latach 2016-2022 w ramach wsparcia jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 4 września 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem była analiza SWOT obszaru, określenie celów do realizacji do roku 2020. Zebrani zostali poinformowani o założeniach inicjatywy LEADER. Przekazano informację dotyczącą harmonogramu prac nad budowaniem strategii. Ustalenia konsultacji społecznych mogą być uzupełniane osobiście, pisemnie lub drogą email w siedzibie Stowarzyszenia LGD w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy przy ul. Pl. Senatorski 1, 08-540 Stężyca.

Kontakt telefoniczny i email LGD

Tel/fax   81 8652095, lgdryki@gmail.com

www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Kontakt telefoniczny i email UG w Stężycy

Tel. 81 8663038 fax 81 8663067, sekretariat@stezyca.eurzad.eu

www.gmina-stezyca.pl

 

Wyniki spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami   Gminy Stężyca w dniu 4.09.2015 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rykach przy ul. Królewskiej 4

Zasoby/mocne strony obszaru

Słabe strony obszaru

Zasoby ludzkie, ludzie którzy chcą zmian

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości

Tereny inwestycyjne

Las

Woda

Wyspa Wisła

Obiekty sportowe

Ludzie zainteresowani poszukiwaniem pracy

Aktywność społeczna

Organizacje pozarządowe

Nowoczesne Centrum Edukacyjne

Brak środków finansowych w gminie

Brak propozycji dla inwestorów

Brak infrastruktury drogowej

Brak miejsc pracy

Nieznajomość wśród młodzieży o lokalnym rynku pracy

Brak bazy noclegowej

Brak firm budowlanych

Wykształcenie pracowników – niski poziom wiedzy technicznej

 

 

 

szanse

zagrożenia

Zatrudnienie instruktorów sportowych

Tereny, które możemy rozwijać

Poprawa warunków życia

Integracja społeczna mieszkańców terenów wiejskich

Zatrudnienie instruktorów, animatorów kultury

Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego  Wieku

Dzienna opieka osób starszych

Rozwój grup sportowych do 16 lat, wykorzystanie bazy sportowej

Wyposażenie do prowadzenia zajęć o różnym charakterze (sport, BHP i inne)

Organizacja koncertów i przeglądów

Integracja w kierunku poprawy infrastruktury, melioracje drogi

Zakładanie działalności gospodarczej

Zachęcanie młodych do zakładania firm

Rozwój przedsiębiorczości w kierunku:

Dom dziennej opieki

Turystyka i rekreacja

Promocja lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą, budowanie marki

Wioska tematyczna

Projekty na obszarach NATURA 2000

Brak stabilności prawnej

Biurokracja ogranicza powstawanie działalności gospodarczej

Utrudnienia w zakładaniu działalności gospodarczej

Brak ulg podatkowych

Pogrubiono powtarzające się odpowiedzi

 

Grupy Defaworyzowane:

Dzieci i młodzież

Starsi ludzie np. emeryci

Cele realizowane w przyszłości:

Kontynuacja celów dotychczasowych jakie były realizowane w PROW 2007-2013

Projekty grantowe:

Spotkania integracyjne w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i lecznictwa

Integracja organizacji kultywujących dziedzictwo historyczne lokalne, regionalizm

Dokształcanie lokalnych talentów

Publikacje związane z historią

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ryckiego

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy  realizowanych projektów za naszym  pośrednictwem. Jeśli masz ciekawy pomysł, chcesz mieć  wpływ na kierunki rozwoju swojej gminy, chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej przyłącz się do nas, przyjdź na konsultacje społeczne, wypełnij ankietę, fiszkę projektową i złóż  je w swojej gminie lub siedzibie LGD. 

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

Gmina Miasto Ryki

Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

2.09.2015 r.

godz. 15.00 – 17.00

Planowany program spotkania:

1) Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020,

2) Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego, praca nad analizą SWOT i celami LSR– praca w grupach

3) Podsumowanie i przedstawienie wyników prac                 4) Informacja dotycząca dalszych etapów prac związanych z budowaniem strategii

Miasto Dęblin

Dęblin, ul. Rynek 12

3.09.2015 r.

godz. 17.00 – 19.00

Gmina Stężyca

Stężyca, ul. Królewska 4

4.09.2015 r.

godz. 16.00 – 18.00

Gmina Kłoczew

Kłoczew, ul. Klonowa 2

29.07.2015 r.

godz. 9.30 – 11.30

Gmina Ułęż

Ułęż 168, 08-504 Ułęż

08.09.2015 r.

godz. 16.30 – 18.30

Gmina Nowodwór

Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór

9.09.2015 r.

godz. 16.30 – 18.30

 

Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych  lub siedzibach samorządów:

  1. Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl,lgdryki@gmail.com
  2. Powiat Rycki, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, starostwo@ryki.powiat.plwww.powiat.ryki.pl
  3. Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, ryki@ryki.plwww.ryki.pl
  4. Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12, poczta@um.deblin.pl; www.deblin.pl/gospodarka/lgd
  5. Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1, sekretariat@stezyca.eurzad.euwww.gmina_stezyca.pl
  6. Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67, gmina@kloczew.plwww.kloczew.pl
  7. Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A, sekretariat@nowodwor.eurzad.eu; nowodwor.eurzad.eu/nawigacja_p_80/konsultacje_spoleczne_p_80.html
  8. Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168, gmina@ulez.eurzad.euwww.ulez.eurzad.eu zakładka konsultacje społeczne

Pomysły, wnioski można składać do skrzynek konsultacyjnych w Gminach Członkowskich, wymienionych wyżej  i siedzibie Stowarzyszenia. Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek od godz.11.30- 16.00 oraz czwartek od godz. 7.30-12.00 siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyczółkowskiego 10A.  

Zapraszamy wszystkich chętnych  do udziału w konsultacjach społecznych.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał informacyjny współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pismo

Pliki do pobrania:

Ankieta Plan Komunikacji , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [109.62 KB]

Informacja z Walnego Zgromadzenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [725.26 KB]