USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Zdjęcie Artykułu

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowita wartość projektu:  4.850.521,13 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3502233,99 PLN

Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WL 2014-2020:  2.976.898,89 PLN

Beneficjentem jest:  Gmina Stężyca, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca

Głównym celem projektu jest poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno-bytowe.

Przedmiotem projektu jest remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Stężyca oraz w miejscowości  Brzeziny wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej (rezerwowej) w Brzezinach. Projekt przewiduje m.in.:

  • remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku SUW w Stężycy i Brzezinach,
  • wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z urządzeniami technologicznymi,
  • wymianę instalacji międzyobiektowych,
  • utwardzenie terenu SUW wraz z wymianą ogrodzenia,
  • wykonanie monitoringu terenu,
  • wykonanie nowej (rezerwowej ) studni głębinowej na SUW w Brzezinach,
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej wspomagającej zasilanie SUW,
  • zakup agregatów prądotwórczych w celu zapewnienia ciągłości zasilania,
  • wymianę liczników tradycyjnych na liczniki zdalnego odczytu na terenie aglomeracji  usprawniających przekazywanie danych do jednostki rozliczającej,
  • wdrożenie systemów ICT do przekazywania stanów oraz wykorzystanie sondy internetowej w celu oceny satysfakcji.

Realizacja przedmiotowego projektu rozpoczęła się w sierpniu 2017r.

Zakładane wskaźniki do osiągnięcia dzięki realizacji projektu:

Przewidywana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4549 osób,

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4549 osób,

Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 380m3/dobę,

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1 etat.

 

Dofinansowanie Unijne

środa, 6 Wrzesień, 2017 - 08:45

Autor: Gmina Stężyca
Powrót