USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Zdjęcie Artykułu

Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca-etap I" jest wybudowanie dróg gminnych: ul. Ks. Pr.E.Bielińskiego, ul. Śliwnej, ul. Piaskowej, ul.Cichej i Sosnowej, ul. Piaskowej II, ul.Olejarnia, ul.Wiatracznej, ul.Przeskok, ul.Starej, ul.Krótkiej, ul.Nowej i ul.Przelotnej wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych.

Drogi gminne wchodzące w skład projektu przebiegają przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej jednego z głównych kompleksów mieszkalnych Stężycy. W wyniku realizacji projektu budowy w/w dróg udostępnione zostaną dodatkowe tereny budowlane (pod rozwój usług i budownictwa mieszkaniowego). Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej oraz lokalnych jednostek oświatowych. Całkowita wartość projektu: 4.083.506,50 zł, wydatki kwalifikowane 4.083.506,49 zł, dofinansowanie: 1.989.873,04 zł

 

 Unijne

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy.

Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy.


Autor: Gmina Stężyca
Powrót