USTAWIENIA

| Imieniny:
Regionalny system ostrzegania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn informacji publicznej
Emapa
Elektroniczna mapa gminy
Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja Wójta Gminy Stężyca dot. stypendium szkolnego na rok szkolony 2023/2024 można ubiegać się od 1 września do 15 września 2023 r.

Opublikowano: 02-08-2023

Wójt Gminy Stężyca informuje, że o stypendium szkolne na rok szkolony 2023/2024 można ubiegać się od 1 września do 15 września 2023 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, któremu przysługuje stypendium szkolne, nie może przekroczyć 600 zł. Stypendia wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków i faktur za wrzesień - grudzień 2023 r. oraz styczeń - czerwiec 2024 r.

 Faktury muszą być wystawione na nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie, w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Wypłata stypendium szkolnego następuje po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne
  o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

Ikona pdfWniosek o stypendium szkolne - wersja pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [352.54 KB]

Ikona docxWniosek o stypendium szkolne - wersja edytowalna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [40.92 KB]


Autor: Gmina Stężyca
Powrót