Spotkanie grupy dyskusyjnej w dniu 23.11.2015r.

Wersja do wydrukuPDF version

         W dniu 23.11.2015 r. odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej składającej się z Członków Rady LGD, Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD. W spotkaniu udział  wzięli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Podczas spotkania grupa robocza przedstawiła wyniki dyskusji ze spotkań konsultacyjnych. Przedstawiono, a następnie dyskutowano nad określeniem celów LSR. W wyniku dyskusji ustalono realizację dwóch celów ogólnych. Jeden związany z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze działania LGD. Drugi cel związany z aktywizacją społeczności lokalnej, rozwojem turystyki, rekreacji oraz infrastruktury niekomercyjnej i promocji obszaru. Rodzaj niekomercyjnej infrastruktury, jaką zamierzają realizować samorządy, w formie informacji zobowiązali się poinformować LGD. Dyskutowano o wyborze wskaźników do poszczególnych celów tj. wskaźnik oddziaływania, produktu i rezultatu.  W wyniku dyskusji nad planem działania określono wstępnie trzy terminy dotyczące naboru wniosków na  II półrocze 2016 r., 2017 r., i 2018 r. Budżet został podzielony na dwa cele po 3,5 mln zł. W dalszej części spotkania omówiono dokumentację dotyczącą projektów grantowych i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Najwięcej uwagi poświęcono dyskusji związanej z doborem kryteriów wyboru projektów oraz punktacją. Będą promowane operacje innowacyjne, generujące nowe miejsca pracy, ukierunkowane na zaspokojenie grup defaworyzowanych, wysokość wkładu własnego Beneficjenta, a także operacje, które wykorzystują zasoby lokalne lub dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Najskuteczniejszymi narzędziami wymiany informacji są: strona internetowa LGD, strony internetowe jednostek samorządu terytorialnego oraz prasa lokalna. 

 

Data: 
środa, 2 Grudzień, 2015 - 08:30