PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

Wersja do wydrukuPDF version
herb Gminy

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku  w  sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014   r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

 • uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
 • uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również w szczególnych  sytuacjach  złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub  w sytuacjach  szczególnych oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,
 3. pełnoletni uczeń/uczennica.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do  szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016   najpóźniej do   dnia 7 września 2015 r.

Wniosek do pobrania w szkole

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

 • faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
 • rachunek, paragon,
 • w sytuacjach szczególnych  oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. „Wyprawka szkolna”,
 • w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp.

Data: 
czwartek, 13 Sierpień, 2015 - 10:15