Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Wersja do wydrukuPDF version
Herb Gminy Stężyca

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U.  z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego  w 2016 roku

1. Rodzaj zadania:

Konkurs  dotyczy następującego zadania:

,,Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stężyca oraz utrzymanie stadionu sportowego”

2. Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację tego zadania:

Kwota zaplanowana w budżecie  gminy na 2016 rok  wynosi  80.000  zł.

3.  Zasady przyznawania dotacji.  

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25). Oferty nie spełniające wymogów określone w powyższym przepisie lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadania  musi nastąpić w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej przez Urząd Gminy  w Stężycy z wyłonionym po rozpatrzeniu oferty podmiotem uprawnionym.

3. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania, powinny być zgłaszane pisemnie do Wójta Gminy Stężyca w formie prośby o akceptację.

4. Urząd Gminy w Stężycy zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność, jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

5. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.01.2016 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1, 08-540 Stężyca (sekretariat) w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Oferta na konkurs pt. Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stężyca oraz utrzymanie stadionu sportowego”.

6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Wójta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-  ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- wysokość środków publicznych przekazywanych na realizację zadania,

- przy wniosku o wspieranie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

3) Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 14.01.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca (sala konferencyjna).  Konkurs ma charakter jawny.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Stężyca www.gmina-stezyca.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu; 866-30-59, w pok. 6.

7. Wysokość dotacji przekazana organizacjom pozarządowym w 2015 roku.

Urząd Gminy w Stężycy przekazał organizacjom pozarządowym dotacje w następującej wysokości:

- Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stężyca oraz utrzymanie stadionu sportowego – 90.000 zł. 

OGŁOSZENIE 

wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2016 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) Wójt Gminy Stężyca ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Stężyca przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2016 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:

1. Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze" z siedzibą w Stężycy do realizacji zadania „ Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stężyca oraz utrzymanie stadionu sportowego". Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 80.000,00 zł.

Data: 
środa, 23 Grudzień, 2015 - 12:00