Ogłoszenie

Wersja do wydrukuPDF version
Herb gminy

WÓJT GMINY STĘYŻCA informuje o   naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca na rok szkolny 2015/2016

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, wychowawczych także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Ponadto pomoc socjalna może być jeszcze przyznana:

1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

2.  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchaczaw której dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 456 zł

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia pełnoletniego podpisuje sam uczeń ,natomiast wniosek dla ucznia niepełnoletniego podpisują rodzice. Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych imiennych rachunków, faktur  wystawionych na wnioskodawcę zgodnie z uchwałą   Nr VII/28/2011 z dnia 30.06.2011 r Rady Gminy w Stężycy  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stężyca. Druki wniosków o przyznanie stypendium będą wydawane w Urzędzie Gminy w Stężycy pk nr 12 oraz są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz  z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Stężycy pok. nr 8 (sekretariat) w terminie ustawowym do dnia 15 września 2015r. Słuchacze kolegiów składają wnioski do   15 października 2015r.Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stężycy  pok. Nr 12 , tel. 81  866-30-58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Data: 
wtorek, 11 Sierpień, 2015 - 10:15