Ogłoszenie

Wersja do wydrukuPDF version

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2015 r., poz. 199, poz. 443) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca w dniach od 30 lipca do 24 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca, w pokoju nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stężyca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., nr 0  poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest zmiana studium, o której mowa powyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, w pokoju nr 13.

Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 15 września 2015 r.. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca albo w formie elektronicznej, na adres sekretariat@stezyca.erzad.eu W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza - zmiana studium".

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stężyca.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Data: 
środa, 5 Sierpień, 2015 - 10:00