Ogłoszenie

Wersja do wydrukuPDF version

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY STĘŻYCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny gmina Stężyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny gmina Stężyca

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy

- projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy w dniach od 30 lipca do 24 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca, w pokoju nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
dniu 19 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stężycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognoz są projekty planów, o których mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, w pokoju nr 13

Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionych prognoz i postępowania w ich sprawie  w terminie do dnia 15 września2015 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy w Stężycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca albo w formie elektronicznej, na adres sekretariat@stezyca.eurzad.eu W temacie uwagi należy wpisać "Prognoza – zmiana planu".

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stężyca.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Data: 
poniedziałek, 3 Sierpień, 2015 - 10:00